O nás

Kdo jsme

Organizátoři tábora se práci s dětmi věnují již od studentských let. Aby své nadšení pro tuto činnost mohli rozvíjet i v nových legislativních podmínkách, požádali v devadesátých letech o udělení živnostenského oprávnění k provozování dětských táborů. Na podzim roku 2000 vešel v platnost zákon č. 159/1999 Sb., který ukládá pořadatelům dětských táborů povinnost stát se cestovní kanceláří. Proto vznikla SYKA AGENCY a.s., která je regulérní cestovní kanceláří s pojištěním proti úpadku u ČPP, a.s., Vienna Insurance Group a specializuje se především na každoroční pořádání letních dětských táborů a kurzů. Možná jste o některém z těchto úspěšných programů slyšeli nebo četli. Letní tábor SUMMER TIME budeme letos pořádat již po třicáté prvé! Pestrý táborový program je zde spojen s výukou angličtiny a s dobrodružstvím. Zvýšený zájem rodičů o výuku angličtiny nás přivedl k tomu, že jsme před dvaceti dvěma lety výběr obohatili o intenzivní jazykový kurz ENGLISH 4 YOU – englishcamp.cz, kde výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčích jako hlavní program dne. Stále rostoucí společenský tlak na kvalitní cizojazyčnou komunikaci vedl k dalšímu rozšiřování našich programů, a tak jsme se v rámci angličtiny otevřeli světu pořádáním anglického tábora EUROCAMP – anglickytabor.cz, který představuje v určitém smyslu propojení obou našich předchozích akcí a proběhne letos již po devatenácté. Na přípravě a realizaci se podílí řada odborníků, jmenujme alespoň ty hlavní:
Ing. Josef Syka je zakladatelem myšlenky letních dětských táborů SUMMER TIME, ENGLISH 4 YOU a EUROCAMP (více na syka.cz). Je majitelem obou areálů, kde se anglické tábory konají. Na jazykovém kurzu ENGLISH 4 YOU od jeho vzniku do roku 2005 působil původně také jako hlavní vedoucí. Zkvalitnění nabídky o nové typy programů bylo vždy výsledkem jeho pečlivé snahy přijít s dalším vylepšením. V posledních letech se zaměřil zejména na podporu programů sdružujících děti z různých zemí. Rozšiřováním schopností komunikace v angličtině zábavnými aktivitami ve volném čase dětí vtiskl našim programům svůj hlavní záměr – připravit české děti pro úspěšné uplatnění v současné Evropě. Nyní v SYKA AGENCY a.s. působí jako člen správní rady. 30 let zkušeností s pořádáním anglických táborů je zárukou jeho profesionality i nadšení.
RNDr. Veronika Kopřivová vyučuje anglický jazyk a zeměpis na víceletém gymnáziu v Praze. Během své profesní kariéry působila řadu let také jako lektorka anglického jazyka v jazykové škole. Ve škole se kromě výuky věnuje i organizování výměnných pobytů, přípavě studentů na účast na mezinárodních akcích a působí jako koordinátorka pro projekty Erasmus+. V době, kdy studovala anglický jazyk na vysoké škole, strávila několik měsíců ve Velké Británii. Už více než 15 let se ve volném čase věnuje práci s dětmi (au-pair, vedoucí na ozdravném pobytu v zahraničí, oddílová vedoucí na ENGLISH 4 YOU, zástupce hlavní vedoucí na SUMMER TIME, osmkrát hlavní vedoucí na EUROCAMP). Díky různým školením prosazuje s úspěchem nejrůznější zajímavé techniky a metody výuky, což zúročí nejen ve své celoroční práci, ale i při přípravách našich táborů, kde opět zastává pozici koordinátora lidských zdrojů.
Karolína Martincová se narodila v Praze, ale většinu svého dětství strávila v zahraničí, nejdříve v Lucembursku a později v Belgii. Díky své cizojazyčné rodině se již v mládí naučila komunikovat i v angličtině a francouzštině. Po střední škole studovala psychologii a vzdělávání na belgické Univerzitě v Liège. Stýskalo se jí však po domově, a tak se po mnoha letech vrátila do Prahy. Nyní je studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se anglickému i francouzskému jazyku se zaměřením na vzdělávání. Karolína také vyučuje flétnu na Francouzském lyceu v Praze. Našich táborů se účastnila již jako dítě. Později si vyzkoušela roli asistenta, oddílového vedoucího i hlavního vedoucího tábora EUROCAMP. Nyní zastává pozici koordinátora rodilých mluvčích pro programy EUROCAMP, ENGLISH 4 YOU i SUMMER TIME. Kromě cizích jazyků patří k jejím zájmům hudba, umění a práce s dětmi.
Pavel Jahelka je zkušený vedoucí, který v minulých letech prokázal řadu schopností, a jeho citlivý přístup k dětem je základem přátelské atmosféry mezi nimi a dospělými. Od roku 2004 působil na SUMMER TIME CAMPS v různých funkcích, k čemuž získal všechny nezbytné předpoklady. Jako hlavní vedoucí působil na jazykových kurzech ENGLISH 4 YOU od roku 2006 a nemalou měrou se zároveň podílel i na realizaci táborů SUMMER TIME a EUROCAMP. V SYKA AGENCY a.s. dnes zastává pozici externího poradce a nemalou měrou pomáhá s pořádáním našich letních anglických táborů. Zároveň však poskytuje i značnou podporu a pomoc s organizací jazykových kurzů, které se konají v apartmánech na Monínci. Jeho velkou předností je milá, vlídná povaha a laskavý přístup, pro který si jej děti vždy brzy oblíbí.

Z historie tábora

1993

V roce 1993 vznikla myšlenka SUMMER TIME a v létě 1994 se uskutečnily první turnusy dlouhé řady těchto táborů, které byly koncipovány tak, aby se děti v rámci zábavných a dobrodružných her procvičovaly ve znalosti anglického jazyka. První rok byla koncepce tábora opřena především o výukové metody jednotlivých vedoucích, následující dva roky byl charakter jednotlivých turnusů určován osobností hlavních vedoucích, kteří vtiskli táborům SUMMER TIME ideovou náplň formou celotáborových her.

1997

Od roku 1997 bylo pojetí celotáborových her jednotné, byly připravovány vedením tábora pro všechny běhy stejné a tím od té doby získává každý ročník SUMMER TIME svou tvář, která se nesmazatelně zapisuje do vzpomínek dětí. Ani dnešní náměty totiž nemají za cíl pouze děti rozptýlit a pobavit, ale i poučit. Jednou z charakteristik táborů SUMMER TIME jsou také hry, které odpovídají požadavku, aby si starší a mladší děti vzájemně pomáhaly.

2014

Po 20 letech, kdy byla jedna hodina dopoledního programu vyhrazena angličtině, došlo od roku 2014 k zásadní změně a angličtina se stala důležitou náplní celého dne. Po tříletém období, kdy důraz na intenzivní jazykovou výuku spolu s atraktivitou celotáborových her tvořily dva základní pilíře táborového programu, vykrystalizovala myšlenka transformace celotáborové hry v adventure. Oblíbené dobrodružné motivy z celotáborových her se tak staly trvalou součástí tábora i do příštích let, stejně jako angličtina se stala náplní celého dne.

Historie táborových her

Smyslem her je nenápadně působit na vztah dětí k hodnotám, jako je přátelství a spolupráce (Dinotopie 1997, inscenované soužití lidí s kulturou inteligentních dinosaurů), statečnost a odpovědnost (Daleká cesta za domovem 1998, kolonie králíků bojuje o své místo na zemi), úcta k přírodě (Cesta do pravěku 1999, retrospektivní výprava do dávné minulosti), cílevědomost a respekt ke schopnostem druhých (Egypt a Babylón 2000, soupeření dvou etnik vede ke vzájemnému sblížení), schopnost čelit nepříznivým okolnostem (Naděje království dvojího lidu 2001, návrat do doby temného středověku, kdy po husitských válkách řádili v Čechách lapkové, dokud se s nimi nevypořádal Jiří z Poděbrad), vzájemná úcta (Pocahontas jede do Evropy 2002, indiánská princezna usmíří svůj lid s Angličany svatbou s bílým osadníkem, s nímž pak podnikne cestu do barokního Londýna), hrdost na evropské tradice (Titanic 2003, stavba, plavba a nesmrtelná sláva překrásného parníku), orientace v neznámém prostředí (Prázdniny ve hvězdách 2004, fiktivní let na Venuši, obydlenou pravěkými zvířaty i lidmi), vlastenectví (Za časů kněžny Libuše 2005, symboly českých schopností v nejstarších pověstech od praotce Čecha po svatého Václava), ekologie (Nils a divoké husy 2006, kontakt se švédskou přírodou změní zlobivého chlapce v ušlechtilého člověka), moudrost proti sobectví a svoboda proti útisku (Kouzelná flétna 2007, pohádkový příběh dle opery W. A. Mozarta vyzdvihující kladné společenské změny v době osvícenství), touha po vědění (Tajemství Rudolfovy sbírky 2008, přehlídka uměleckého, vědeckého a společenského života na pražském renesančním dvoře), filozofie rovných mezilidských vztahů, přátelství a zdravého života (Za hranice Stínadel 2009, hra, inspirovaná romantikou a hloubkou příběhů Jaroslava Foglara), síla dávných tradic, vedoucí k současným úspěchům (Cesta do Zakázaného města 2010, postavení historické i dnešní Číny ve světě), tolerance, velkomyslnost a respekt k životnímu prostředí v dnešní multikulturní společnosti (S Gulliverem až na Laputu 2011, méně známé výpravy inspirované fantastickým cestopisem anglického spisovatele Jonathana Swifta), síla zdravého rozumu (Strastiplná cesta hrdinného Odyssea 2012, homérský epos o statečnosti, o věrné lásce a především o významu inteligence v klíčových životních situacích), víra ve vlastní schopnosti (Tajuplný ostrov 2013, střet se záhadami, s přírodními živly, s nepřáteli i s vlastními slabostmi ve stěžejním románu Julesa Verna), týmová spolupráce a aktivní účast na ochraně přírodního dědictví (Lososi 2014, mimořádně schopné a houževnaté ryby na své dobrodružné životní pouti), význam estetického cítění a empatie (Splašená Appaloosa 2015, kůň jako symbol krásy a svobody, půvabná romantika Divokého západu), dobrodružství, které člověka vede k překonání sebe sama (Osmitisícovky 2016, posouvání hranic lidských možností zdoláváním nejvyšších hor světa), houževnatost ve snaze o dosažení vytčeného cíle (Vikingové 2017, srdnatí válečníci a obchodníci ve střetu s nepřízní osudu), trpělivost v očekávání nejistého výsledku (Do hlubin jeskyní 2018, jeskyňáři objevující krasovou výzdobu, ukryté poklady i pravěká tajemství), překonávání potíží a nebezpečných situací (Rozhodnutí indiánského náčelníka 2019, dobrodružná výprava mezi indiány, jimž vládne vrtošivý náčelník), vitalita a svébytnost jako vzor dávné kultury (Nebezpečí na Nilu 2020, legendy i dědictví jedné z nejstarších starověkých civilizací a egyptské pojetí světa), touha po poznání světa (Z Čech až do srdce Afriky 2021, hrdinství doktora Emila Holuba, jednoho z největších českých cestovatelů, jež jako první zmapoval Viktoriiny vodopády), hledání lidského štěstí, úspěchu i lásky (Ztracené Eldorádo 2022, příběhy objevování Jižní Ameriky ožívající při vyprávěních o hledání vytouženého místa nesmírného bohatství), dobro i věda mnohdy znamená více než jakékoli bohatství (Honba za meteorem 2023, vědeckofantastické dobrodružství o zlatém meteoru, které umožňuje nahlédnout do vesmíru i hlouběji poznat zákonitosti vztahů mezi lidmi a národy).

Nenásilný a přitažlivý přístup k výuce angličtiny a dobrodružné i účelně zaměřené hry jsou dvě nejdůležitější tradice tábora SUMMER TIME, které jsou po dlouhá léta systematicky rozvíjeny.

Jak se přihlásit

Rezervovat